Přehled referencí

Syrovátkové lázně a penzion

Jedná se o rekonstrukci stávajícího rodinného domu na syrovátkové lázně a penzion. V přízemí domu je řešeno technické zázemí personálu a klientů penzionu a dále byt správce domu. V podkroví objektu je vytvořen prostor pro vlastní syrovátkové lázně a pokoje penzionu.

Rekonstrukce rodinného domu

Projekt obsahuje rekonstrukci historického objektu rodinného domu v Rychnově u Krouny, kde bylo vytvořeno obytné podkroví. Celý rodinný dům byl modernizován a kompletně zateplen.

Rekonstrukce rodinného domu

Projekt obsahuje rekonstrukci historického objektu rodinného domu v Předhradí, kde byl kompletně celý objekt rekonstruován. K objektu rodinného domu byla provedena přístavba garáže a terasy.

Multifunkční hřiště vojtěchov

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zchátralého hřiště v obci Vojtěchov. Rekonstrukcí bude vytvořeno jak nové multifunkční hřiště tak zázemí hřiště s toaletami a dětský koutek s prolézačkami. V případě získání dotací je plánována realizace v roce 2010.

Rekonstrukce budovy jídelny u základní školy a vytvoření třídy mateřské školy v podkroví domu

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci technologie a dispozice kuchyně základní školy, vytvoření sociálních zařízení v suterénu budovy v obci Kameničky. Podkroví domu bude kompletně zrekonstruováno tak, že v nevyužitém půdním prostoru bude vytvořena třída mateřské školky včetně sociálního zázemí s šaten pro děti i personál. V současné době probíhá získávání finanční dotace a realizace je plánována v roce 2010.

Zateplení jídelny a mateřské školy v obci Kameničky

Z důvodů vysokých energetických výdajů pro vytápění stávajících budov jídelny a mateřské školy vybudovaných v šedesátých letech byl vypracován projekt pro oba objekty. Projekt si klade za cíl snížit výdaje na požadované minimum. V současné době probíhá získávání finanční dotace a realizace je plánována v roce 2010.

Rekonstrukce sociálních zařízení - škola Raná

Z důvodu nevyhovujících hygienických požadavků sociálního zázemí školy v obci Raná u Hlinska. Tato budova školy byla vybudována v padesátých letech a během let prodělala několik rekonstrukcí. Z výše uvedených důvodů spolu s provlhnutím zdiva přízemí byl vypracován projekt rekonstrukce wc pro děti a personál školy a sanace části budovy spočívají v odvlhčení zdiva a zamezení vzlínání vlhkosti. Stavba byla realizována v roce 2009.

Přístavba skladů k truhlářské dílně

Projekt zahrnuje přístavbu skladů k stávajícímu objektu truhlářské dílny v obci Vortová. Důvodů nedostatečné skladovací kapacity a absenci expedičního skladu u stávající dílny byly vytvořeny nové skladovací prostory o rozloze cca 300m2. Jelikož se stavba nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy musela být celá koncepce budovy vytvořena tak, aby vyhovovala požadavkům této oblasti. Začátek realizace v roce 2009.

Provozovna s obytnou částí v obci Vortová

Projekt zahrnuje výstavbu nového objektu provozovny s obytnou částí. Objekt je kombinován z roubeného zdiva a zděný z cihelných bloků se sedlovou šikmou střechou na které je umístěna asfaltová krytina. Dvou podlažní zděná budova s šikmou střechou je umístěna v mírném svahu v obci Vortová. V přízemí je umístěna kancelář, provozovna, sociální zázemí, WC a sklad. V podkroví je umístěná obytná část domu, která je tvořena ložnicí, dvěma pokoji, koupelnou, pracovnou a skladem. Jelikož se stavba nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy musela být celá koncepce budovy vytvořena tak, aby vyhovovala požadavkům této oblasti. Dokončení realizace závěrečná kolaudace stavby proběhla v roce 2009.


ŘADOVÉ GARÁŽE V AREÁLU TEPLÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI V HLINSKU I. a II. Etapa

I. Etapa

Za účelem vytvoření krytého parkovacího prostoru byl vypracován projekt řadových garáží s celkovým počtem 43 stání pro osobní automobily skupiny N01 a N02. Pro pokrytí všech požadovaných stání jsou navrženy čtyři stavební objekty. Nejdelší stavební objekt č. 1 (SO1) o celkovém počtu 23 stání, půdorysných rozměrech stání 2750/6000 mm a 2750/6100 mm je umístěn v severní části pozemku 1810/2 v k.ú. Hlinsko. Celkové rozměry stavebního objektu číslo 1. jsou 8400/68350 mm a celková půdorysná plocha činí 465,86 m2. Stavební objekt č. 2 skýtá 10 stání o půdorysných rozměrech jednotlivých stání 2750/5300 mm. Celkové rozměry stavebního objektu číslo 2. jsou 14750/11600 mm a celková půdorysná plocha činí 173,89m2. Stavební objekt č. 3 (SO3) a stavební objekt č.4 (SO4) jsou přizděny ke stávající dílně. Stavební objekt č. 3 skýtá 6 stání o půdorysných rozměrech jednotlivých stání 2750/5300 mm. Celkové rozměry stavebního objektu číslo 3. jsou 6000/18000 mm a celková půdorysná plocha činí 105,15 m2. Stavební objekt č. 4 skýtá 4 stání o půdorysných rozměrech jednotlivých stání 2700/6100 mm. Celkové rozměry stavebního objektu číslo 4. jsou 6300/13200 mm a celková půdorysná plocha činí 82,57m2.Stavba byla realizována v roce 2008.


II. Etapa

Projekt řeší vybudování tří stavebních objektů řadových garáží. Řadové garáže jsou rozděleny do tří samostatných stavebních objektů. Všechny objekty garáží jsou obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Stavební objekt SO-01 je tvořen osmi garážovými stáními o celkovém půdorysu 24,07m x 6,0m. Stavební objekty SO-02 a SO-03 jsou tvořeny sedmi garážovými stáními o celkovém půdorysu 21,06m x 6,0m. Stavba byla realizována v roce 2009.

Více informací

V současné době od začátku vlastní projekční praxe bylo vyprojektováno a následně realizováno cca 70 rodinných domů. Dále byly projektovány různé rekonstrukce domů se změnou jejich užívání, projekty garáží, hospodářských stavení, dílen apod. Zabýváme se i projekty drobných vodních děl jako jsou čistírny odpadních vod a studny.